top of page

איזה מצב מביש. העבד הזה מפגין את הכניעה והמסירות שלו אלי. הוא מקבל סיפוק מהשפלה פומבית והוא לא חוסך מאמץ בסיפוק רצונותיי.

אני מבזה אותו בפומבי בכך שאני מראה לו זיהוי מלא באינטרנט ובאתר שלי.

הוא התנדב לצילומים, חתם על בעלותו על זכויות היוצרים והפיצוי היחיד בתמורה שהוא ביקש היה הצלפה קשה על ישבנו בנוכחות כמה נשים שצפו איך אני מעניש אותו לאחר הצילום.

לא כולם יכולים לנהל משא ומתן כמו כריש, אני מניח.

bottom of page